Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

 • White Facebook Icon

© 2019 by ISJ Alba

Despre proiect

Descriere, obiective, grup tinta, beneficiari, rezultate asteptate

“Granturile SEE reprezinta contributia tarilor donatoare: Islanda, Liechtenstein si Norvegia, pentru o Europa verde, competitiva si incluziva.”

Acest proiect are o  finanțare de 174.726 euro prin programul “EDUCAŢIE, BURSE, UCENICIE ŞI ANTREPRENORIATUL TINERILOR” ÎN ROMÂNIA (www.eea4edu.ro) prin granturile SEE (www.eeagrants.ro), mecanismul financiar 2014 – 2021: Islanda, Liechtenstein si Norvegia.

 

PARTENERI

 • Partener 1 – Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Unirea – 20 elevi romi, 20 elevi neromi,

 • Partener 2 – Școala Gimnazială "Cloșca" Cărpiniș – structură a  Școlii Gimnaziale "Simion Balint" Roșia Montană, 20 elevi romi, 20 elevi neromi,

 • Partener 3 – Școala Gimnazială ,,Simion Lazar” Lunca Muresului, 20 elevi romi, 20 elevi neromi,

 • Partener 4 – Școala Gimnazială  ,,Stefan cel Mare” Cetatea de Baltă, 20 elevi romi, 20 elevi neromi,

 • Partener 5- Liceul Tehnologic Jidvei, 20 elevi romi, 20 elevi neromi,

 • Partener 6 - Școala Gimnazială "Ion Micu Moldovan" Blaj – structură a Școlii Gimnaziale "Simion Bărnuțiu" Blaj -Tiur, 20 elevi romi, 20 elevi neromi

 

NEVOILE SCOLILOR

  Cele 6 scoli partenere ale ISJ Alba, prin consorțiul național de cooperare în parteneriat, se confruntă cu probleme legate de integrarea elevilor romi și neromi într-un proces de formare coerent și eficient, într-o zonă defavorizată, din mediul rural și urban. Scolile au înregistrat un procent ridicat de copii romi în formare, intre 26,20% și 65,15%.

Nevoile care au generat realizarea acestui proiect au în vedere necesitatea dezvoltării profesionale a profesorilor care lucrează cu copiii romi, pentru îmbunătățirea abilităților acestora privind incluziunea și diminuarea ratei absenteismului și a abandonului școlar.  

   Imbunătățirea calității si relevantei educației și formării în cele 6 școli partenere din județul Alba, care funcționează în comunități dezavantajate, sunt influențate pozitiv, dacă va crește numărul profesorilor cu competențe dezvoltate pentru incluziunea copiilor romi.

   Experiența norvegiană în domeniu este benefică rezolvării acestor cerințe prin formarea profesorilor și determină creșterea capacitătii de operare a acestora, prin preluarea unor modele de bună practică din Norvegia, privind educația în comunitățile cu etnii multiple. Cunoștințele, abilitățile dobândite de profesorii formați cu asistența de specialitate norvegiană, vor contibui la creșterea eficienței pentru elaborarea de noi curriculumuri pentru un mediu inclusiv și multicultural.

Obiectivul general al proiectului:

   Creșterea capitalului uman/consolidarea bazei de cunoștințe în România, pentru creșterea capacității instituționale de a asigura incluziunea efectivă a copiilor romi/GT 396 persoane.

Obiectivele specifice:

   OS1 - Creșterea nivelului de cunoștințe/abilități, prin formarea a 72 profesori care lucrează cu copiii romi, în 6 școli din județul Alba, în 12 luni;

   OS2 - Imbunătățirea calității și relevanței educației și formării prin elaborarea a 6 noi curriculumuri pentru un mediu inclusiv și multicultural, în 6 școli din județul Alba, în 12 luni;

   OS3 - Creșterea nivelului de conștientizare privind anti-discriminarea și incluziunea, pentru 84 părinți romi și neromi și 240 elevi romi și neromi, în 6 școli din județul Alba, în 12 luni.

   Pentru realizarea obiectivelor specifice ale proiectului este elaborat un set de activități care urmăresc transformarea prin îmbunătățire a mediului de învațare, prin dezvoltarea de strategii, a resursei umane, a proceselor de bază din procesul educațional, cu efecte multiple privind incluziunea: selecția profesorilor și realizarea unui program de formare a profesorilor care lucrează cu copiii romi, elaborarea unor curriculumuri opționale noi pentru teme/domenii de bază privind incluziunea, activități extracurriculare comune pentru părinți romi și neromi, elevi romi și neromi privind anti-discriminarea și incluziunea, diseminarea și transferabilitatea rezultatelor proiectului.

 

   Grupul țintă :

 • 72 profesori din scolile partenere care lucrează cu copiii romi;

 • 84 părinți romi și neromi ai elevilor din școlile partenere;

 • 240 elevi romi și neromi din  școlile partenere;

   Alți participanți la activitățile proiectului: Reprezentanți ai autorităților locale /naționale; Reprezentanți ai instituțiilor locale, județene, naționale din sistemul de învățământ; Reprezentanți ai primăriilor; Reprezentanți ai ONGurilor active in domeniul incluziunii și al anti-discriminării, care lucrează cu copiii;

Factori locali interesați care susțin școlile; Profesioniști activi în domeniul educației nonformale. 

 

   Responsabilitățile partenerilor:

   ISJ Alba - are responsabilitatea coordonării generale a proiectului:

 • Asigură managementul și implementarea proiectului, experți pentru realizarea activităților, obținerea rezultatelor și atingerea obiectivelor; experții implicați în desfasurarea activitatilor proiectului fac parte din personalul ISJ Alba, asigura managementul de proiect la nivelul consorțiului, comunicarea permanentă cu AN și cu coordonatorii școlari, coordonează activitățile proiectului, relațiile de comunicare la nivelul consorțiului, relația cu experții formatori norvegieni, întâlnirile echipei de gestiune, asigură managementul financiar, aplicarea clauzelor contractuale și a prevederilor financiare SEE, asigură achiziția de servicii, efectuează  tranzacțiile din contul proiectului, asigură realizarea documentelor justificative ale proiectului, monitorizarea și evaluarea proiectului și a activităților derulate, prezentarea rezultatelor în activități de diseminare, prezentări și pe website-ul creat pentru proiect, evaluarea proiectului, elaborarea raportului intermediar și a raportului final, coordonează activitățile de formare a profesorilor, activitățile de realizare curriculumuri opționale noi, coordonează activitățile de învațare/conștientizare privind problematica anti-discriminării, organizate pentru părinții romi și neromi (în comun), coordonează activitățile realizate pentru conștientizarea și dezvoltarea abilităților privind incluziunea, organizate pentru elevii romi și neromi (în comun), asigură transferabilitatea rezultatelor - exploatarea produselor proiectului ca resurse educaționale deschise.

 • Asigură resursele umane pentru realizarea proiectului: experți formatori pentru formarea profesorilor care lucrează cu copiii romi, prin cooperare transnațională româno-norvegiană, experți implicați în campaniile de informare/învațare/conștientizare anti-discriminare, experți incluziune/comunicare/educație nonformală, care lucrează pentru dezvoltarea de abilități privind incluziunea, educație nonformală prin comunicare pentru copiii romi și neromi.

   

   Responsabilitățile partenerilor:

 • Scolile partenere în proiect (6) coordonează activitățile la nivelul unității de învățământ,  prin experți - cadre didactice din școlile partenere, care asigură și cunosc GT al proiectului, asigură managementul financiar local, realizează activitățile de formare a profesorilor, a activităților de realizare curriculumuri, sunt responsabili pentru elaborarea documentației pentru selecția beneficiarilor proiectului, informarea acestora cu privire la graficul realizării activităților de formare/învățare/conștientizare

 • Asigură beneficiarii activităților de învățare/conștientizare privind problematica anti-discriminării și dezvoltarea abilităților privind incluziunea.

 • Participă la diseminarea rezultatelor proiectului și a transferabilității rezultatelor.

 • Asigură sustenabilitatea proiectului, prin activitățile derulate de beneficiarii finanțării și după terminarea proiectului.

 

   Rezultatele proiectului:

   1. Rezultate tangibile:

 • Produsele: Site al proiectului; -Broșura de informare privin proiectul și Programul SEE;

 • Produsele intelectuale: 6 curriculumuri opționale noi;

 • Rezultatele asteptate, pe termen scurt: -6 școli implicate în proiect; -6 curriculumuri opționale noi; -72 profesori formați în incluziune și mediu multicultural;-84 părinți romi și neromi în activități comune; -240 elevi romi și neromi în activități extracurriculare comune;

 • creșterea cu 90% a numărului de profesori din școlile partenere care declară abilități/competențe dezvoltate /îmbunătățite pentru includerea copiilor romi; -reducerea cu 15% a nr de elevi romi participanți la proiecte care se simt discriminați de profesori și colegi neromi din școlile partenere; -rata de satisfacție de cel putin 90% a elevilor romi care participă la activitățile extracurriculare privind incluziunea.

 

   2. Rezultate intangibile:

   Pentru profesori:

 • Rezultate pe termen lung: Atitudini/comportamente îmbunătățite pentru toate categoriile de beneficiari: profesori, părinți, elevi; Reducerea absenteismului școlar; Reducerea abandonului școlar.

 • o campanie de informare privind proiectul: -4 comunicate de presă; -3 seminarii de informare și transferabilitate a rezultatelor;

 • Intărirea capacității instituționale a școlilor partenere, pentru incluziunea efectivă a copiilor romi, prin creșterea numărului de profesori participanți la programe de formare în domenii referitoare la predarea centrată pe elev, școala incluzivă și predarea într-un mediu multicultural, democrația și educația pentru cetățenie activă, drepturile omului/copilului, toleranță, anti-discriminare, creșterea gradului de satisfacție al elevilor, reducerea absenteismului și a abandonului școlar, creșterea nivelului motivației pentru  profesori/părinți/elevi pentru participarea la incluziunea copiilor romi în școală și anti-discriminare.

 • Dezvoltarea competențelor lingvistice, de comunicare;

 

   Pentru elevi:

 • Creșterea cu 240 persoane a numărului elevilor romi și neromi conștientizați privind incluziunea; -Reducerea procentului de elevi romi care se simt discriminați de profesori și de elevi în școlile partenere;-Creșterea capacității instituționale pentru reducerea abandonului școlar.

 

   Pentru managerii școlilor

 • Intărirea capacității instituționale a școlilor partenere, pentru incluziunea efectivă a copiilor romi, prin creșterea numărului de profesori participanți la programe de formare în domenii referitoare la predarea centrată pe elev, școala incluzivă și predarea într-un mediu multicultural, democrația și educația pentru cetățenie activă, drepturile omului/copilului, toleranță, anti-discriminare, creșterea gradului de satisfacție al elevilor, reducerea absenteismului și a abandonului școlar, creșterea nivelului motivației pentru  profesori/părinți/elevi pentru participarea la incluziunea copiilor romi în școală și anti-discriminare.

 

   Impactul proiectului la nivel local, regional, european va fi măsurat prin:

 • Imbunătățirea abilităților profesorilor pentru incluziunea copiilor romi; -Creșterea numărului profesorilor care dobândesc abilități și competențe îmbunătățite pentru incluziunea copiilor romi - 72; -Creșterea numărului de materiale suport pentru un mediu inclusiv și multicultural: 6 curriculumuri opționale noi; -Creșterea cu 84 persoane a numărului părinților romi și neromi conștientizați privind anti-discriminarea; -Creșterea cu 240 persoane a numărului elevilor romi și neromi conștientizați privind incluziunea; -Reducerea procentului de elevi romi care se simt discriminați de profesori și de elevi în școlile partenere;-Creșterea capacității institutionale pentru reducerea abandonului școlar.

 

   Beneficiile pe termen lung: 

 • Intărirea capacității institutionale a școlilor partenere, pentru incluziunea efectivă a copiilor romi, prin creșterea numărului de profesori participanți la programe de formare în domenii referitoare la predarea centrată pe elev, școala incluzivă și predarea într-un mediu multicultural, democrația și educația pentru cetățenie activă, drepturile omului/copilului, toleranță, anti-discriminare, creșterea gradului de satisfacție al elevilor, reducerea absenteismului și a abandonului școlar, creșterea nivelului motivației pentru  profesori/părinți/elevi pentru participarea la incluziunea copiilor romi în școală și anti-discriminare.

   Activități de formare:

   T1 – Performanță prin învățare. Predarea centrată pe elev.

   Participanți 

 • Număr total de profesori - 72;

 • Număr de profesori- 12/Scoala Gimnazială ”Avram Iancu” Unirea

 • Număr de profesori- 12/ Școala Gimnazială "Cloșca" Cărpiniș – structură a  Școlii Gimnaziale "Simion Balint" Roșia Montană,

 • Număr de profesori- 12/Scoala Gimnazială "Simion Lazăr"Lunca Mureșului;

 •  Număr de profesori- 12/Scoala Gimnazială "Stefan cel Mare"Cetatea de Baltă;

 •  Număr de profesori- 12/Liceul Tehnologic Jidvei;

 •  Număr de profesori - 12/Școala Gimnazială "Ion Micu Moldovan" Blaj – structură a Școlii Gimnaziale "Simion Bărnuțiu" Blaj -Tiur

 

   T2 – Educația în mediul multicultural. Scoala incluzivă și predarea într-un mediu multicultural

   Participanți 

 • Număr total de profesori - 72;

 • Număr de profesori- 12/Scoala Gimnazială ”Avram Iancu” Unirea

 • Număr de profesori- 12/ Școala Gimnazială "Cloșca" Cărpiniș – structură a  Școlii Gimnaziale "Simion Balint" Roșia Montană,

 • Număr de profesori- 12/Scoala Gimnazială "Simion Lazăr"Lunca Mureșului;

 •  Număr de profesori- 12/Scoala Gimnazială "Stefan cel Mare"Cetatea de Baltă;

 •  Număr de profesori- 12/Liceul Tehnologic Jidvei;

 •  Număr de profesori - 12/Școala Gimnazială "Ion Micu Moldovan" Blaj – structură a Școlii Gimnaziale "Simion Bărnuțiu" Blaj -Tiur

   T3 – Cetățenie activă. Democrația și educația pentru cetățenie activă

   Participanți 

 • Număr total de profesori - 72;

 • Număr de profesori- 12/Scoala Gimnazială ”Avram Iancu” Unirea

 • Număr de profesori- 12/ Școala Gimnazială "Cloșca" Cărpiniș – structură a  Școlii Gimnaziale "Simion Balint" Roșia Montană,

 • Număr de profesori- 12/Scoala Gimnazială "Simion Lazăr" Lunca Mureșului;

 •  Număr de profesori- 12/Scoala Gimnazială "Stefan cel Mare"Cetatea de Baltă;

 •  Număr de profesori- 12/Liceul Tehnologic Jidvei;

 •  Număr de profesori - 12/Școala Gimnazială "Ion Micu Moldovan" Blaj – structură a Școlii Gimnaziale "Simion Bărnuțiu" Blaj -Tiur

   T4 – Toți egali – toți diferiți. Drepturile omului/copilului, toleranță, anti-discriminare

   Participanți  

 • Număr total de profesori - 72;

 • Număr de profesori- 12/Scoala Gimnazială ”Avram Iancu” Unirea

 • Număr de profesori- 12/ Școala Gimnazială "Cloșca" Cărpiniș – structură a  Școlii Gimnaziale "Simion Balint" Roșia Montană,

 • Număr de profesori- 12/Scoala Gimnazială "Simion Lazăr"Lunca Mureșului;

 •  Număr de profesori- 12/Scoala Gimnazială "Stefan cel Mare"Cetatea de Baltă;

 •  Număr de profesori- 12/Liceul Tehnologic Jidvei;

 •  Număr de profesori - 12/Școala Gimnazială "Ion Micu Moldovan" Blaj – structură a Școlii Gimnaziale "Simion Bărnuțiu" Blaj -Tiur

   Monitorizare

   Obiectivele monitorizarii:

 1. Verificarea modului in care se realizeaza activitatile proiectului si incadrarea in graficul/calendarul activitatilor;

 2. Controlul  respectarii obiectivelor proiectului;

 3. Obtinerea rezultatelor anticipate ale proiectului si incadrarea in prevederile bugetare.

 • Evaluarea calitatii si a modului de realizare a activitatilor este corelata cu rezultatele proiectului. Proiectul este inovator prin capacitatea de valorificare a resurselor umane formate, profesori care lucreaza cu copiii romi, care devin experti pentru realizarea produselor intelectuale ale proiectului, a activitatilor extracurriculare comune cu parinti romi si neromi, cu elevi romi si neromi din scolile partenere. Personalul implicat in activitatile de monitorizare si evaluare ale proiectului face parte din echipa de gestiune a proiectului de la ISJ Alba - coordonatorul consortiului si din scolile partenere. Expertii au expertiza necesara in activitati de monitorizare si evaluare a proiectului.

 • Monitorizarea si evaluarea proiectului sunt activitati cu caracter continuu, impuse de natura proiectului, care se deruleaza pe durata a 12 de luni. Pe baza datelor obtinute va fi prezintat un raport intermediar, la mijlocul perioadei de derulare a proiectului si un raport final, dupa incheierea perioadei de derulare a proiectului.

 • Indicatorii cantitativi si calitativi

 • Indicatori cantitativi:

 • Cresterea numarului profesorilor care lucreaza cu copiii romi formati: 72;

 • Cresterea numarului parintilor romi si neromi constientizati privind anti-discriminarea: 84;

 • Cresterea numarului elevilor romi si neromi constientizati privind incluziunea sociala:  240

 • Indicatori calitativi:

 • Dobandirea de cunostinte si abilitati pentru profesorii care lucreaza cu copiii romi;

 • Influentarea pe termen mediu si lung a ratei absenteismului si abandonului scolar prin descrestere;

 • Dezvoltarea cooperarii si parteneriatelor pentru cresterea capitalului uman si consolidarea bazei de cunostinte acumulate in Romania.

Echipa de management

Coordonator proiect

Codruta Lodroman

lodroman.codruta@isjalba.ro

0744-603206

Responsabil comunicare

Felicia Melania Croitoru

croitoru.felicia@isjalba.ro

0745-581530

Responsabil financiar

Expert IT

Sorin Zbuchea

zbuchea.sorin@isjalba.ro

0742-170430

Ion Alexandru Mihoc

mihoc.nelu@isjalba.ro

0740-034565

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now